Jak používat kalkulačku Google

Kalkulačka Google se snaží porozumět problému, který chcete vyřešit, aniž byste museli používat speciální styl zápisu. Mohlo by vám však pomoci, pokud budete znát nejpřímější způsob zadání dotazu tak, abyste získali nejlepší výsledky. Níže jsou uvedeny příklady některých nejběžnějších výrazů (a pár odbornějších).

Většina operátorů se zadává mezi čísla, která kombinují, jako například znaménko plus ve výrazu 1+1.


Operátor

Funkce

Příklad

+

sčítání

3+44

-

odčítání

13-5

*

násobení

7*8

/

dělení

12/3

^

umocňování

8^2

%

modulo (zbytek po dělení)

8%7

choose

„X choose Y“ najde počet způsobů pro výběr množiny Y prvků z množiny X prvků

18 choose 4

the root of

vypočítá n-tou odmocninu

5th root of 32

% of

„X % of Y“ vypočítá X procent z Y

20% of 150


Některé operátory fungují pouze s jedním číslem a měly by být zadány před tímto číslem. V takových případech je vhodné zadat číslo v závorkách.


Operátor

Funkce

Příklad

sqrt

druhá odmocnina

sqrt(9)

sin, cos atd.

trigonometrické funkce (čísla jsou považována za radiány)

sin(pi/3)
tan(45 degrees)

ln

logaritmus o základu e (přirozený logaritmus)

ln(17)

log

logaritmus o základu 10 (desítkový logaritmus)

log(1,000)


Pár operátorů se zadává za číslo.


Operátor

Funkce

Příklad

!

faktoriál

5!


Další věci, které je dobré vědět

Můžete kalkulačku přimět, aby zkusila vypočítat zadaný výraz, když za něj přidáte znak rovnítka (=). Funguje to pouze v případě, že je výraz matematicky řešitelný. Například při zadání 1-800-555-1234= se zobrazí výsledek, ale při zadání 1/0= nikoli

Závorkami můžete uzavřít části výrazu, které chcete, aby se vypočítaly první. Například při zadání (1+2)*3 se součet provede před vynásobením.

Operátor in se používá pro zadání jednotek, ve kterých chcete získat výsledek. Slovo in následované názvem jednotky (v angličtině) zadejte na konec výrazu. Dobře to funguje pro převod jednotek, například: 5 kilometers in miles.

Můžete používat zápis čísel v šestnáctkové, osmičkové nebo dvojkové soustavě. Před čísla v šestnáctkové soustavě zadejte 0x, před čísla v osmičkové soustavě 0o a před čísla v dvojkové soustavě 0b. Například: 0x7f + 0b10010101.

Kalkulačka rozumí mnoha různým jednotkám i mnoha fyzikálním a matematickým konstantám (v angličtině). Můžete je využívat ve svých výrazech. Mnoho těchto konstant a jednotek má dlouhý i krátký název. Ve většině případů můžete použít obojí. Například funguje km i kilometer stejně jako c a the speed of light (rychlost světla).

S kalkulačkou můžete různě experimentovat, protože ne všechny její schopnosti jsou zde uvedeny. Pro začátek jsme připravili pár výrazů, které odkazují na příslušné výsledky: